Volledig adviestraject

OK Methode Stap 1 - Waarnemen

Volledig Adviestraject

Om tot een positieve impact op zowel financieel, sociaal en ecologisch terrein conform CSRD richtlijn te komen, vraagt het van managementteams inzicht om tot een gemeenschappelijk gedragen businessplan te komen. Werkwijzen zijn nodig om elkaar te verstaan. En gemeenschappelijke werkwijzen zijn nodig strategische plannen op te stellen en te realiseren. Het volledig adviestraject: Samen zien & samen veranderen biedt u hiervoor de instrumenten.

Doelgroep

 • Hoofddirecties, Managementteams van ondernemingen, Managementteams van businessunits werkzaam in de sectoren in met name agro industrie, industrie, bouw, handel, zakelijke dienstverlening en financiële dienstverlening.
 • Programma- en portfoliomanagers op strategisch niveau
 • Leiding van de afdelingen strategieontwikkeling en strategieontwikkeling

Doel

 • Door strategische analyse opstelling van een meervoudige waarde-strategisch businessplan en implementatieplan
 • Projecten portfolio gericht op het realiseren van het toekomstbestendige businessplan
 • Leren toepassen van de OK management denkmethoden om te komen tot een meervoudige waarde-strategie.

Inhoud

Het volledig adviestraject met de OK! methode is gericht op:

 • Inzicht in elkaars waarnemingen en perceptie over waarde-creatie van de organisatie
 • Het levert een door het verantwoordelijke team gedragen strategisch analyse op meervoudige waarden op
 • Een gemeenschappelijk gedragen nieuw strategisch businessplan
 • Een projectenweg om meervoudige waarden voor de omgeving te realiseren
 • Gemeenschappelijke werkwijze door toepassen de management denkmethoden

Met de OK! methode maakt het strategieteam van uw organisatie met behulp van de OK! webapplicatie een integrale analyse van de organisatie in haar omgeving. De methodische aanpak maakt de score van uw organisatie op de waarde-soorten die het IIRC model onderscheidt inzichtelijk; bakent vraagstukken af waarmee u de meervoudige waarde-balans kunt beïnvloeden en biedt vervolgens een management aanpak voor respectievelijk oorzaakgericht onderzoek; besluitvormingsgericht onderzoek en de opzet en beheerste uitvoering van implementaties.

Training Intro Test_00000

Opbouw in dagdelen

Intake en introductie

 • Bespreking organisatie aanleidingen
 • Wat is er extern aan de hand en in welke mate relevant?
 • Waarom OK denkprocessen?
 • Wat vraagt dat; webapplicatie voorbereidingen en tijdens sessies?
 • Planning.

Dagdeel 1-5 Organisatie-analyse

 • Waarnemen: Omgeving-, interne organisatie- en netwerken van mensenanalyse in dialoogsessies over vooraf beantwoorde vragen in OK webapplicatie.
 • Beoordelen: Beoordelen van de situatie door inzicht in scores op de waarde-soorten, maken van Ketens van Samenhang, Prioriteren van Ketens en aanpak bepaling van vraagstukken

Dagdeel 6 Managementaanpak Oorzaakanalyse van organisatieproblemen

 • Bespreken van tussentijdse rapportage: dagdelen 1 t/m 5
 • Hoe vinden wij oorzaken voor problemen?
 • Gestructureerde hoogwaardig meervoudige waarde oorzaakanalyse
 • Toepassing op oorzaakgericht vraagstuk uit strategisch implementatie/ projectplan.

Dagdeel 7 Managementaanpak Besluitvormingsanalyse voor organisatie-uitdagingen

 • Hoe nemen wij beslissingen?
 • Gestructureerd hoogwaardig besluitvormingsproces
 • Toepassing op beslisvraagstuk uit geprioriteerd strategische implementatie/ projectplan door meervoudige waardecreatie criteria- en risico’s applicatie

Dagdeel 8 Managementaanpak Implementaties opzetten en beheersen van organisatieprojecten

 • Gestructureerde stappen voor opzetten van projecten en uitvoeren van potentiële probleemanalyse en potentiële mogelijkheden analyse
 • Gestructureerd implementaties uitvoeren en beheersen: stappen voor analyse van afwijkingen in het uitvoeren van het implementatieplan &
 • Gestructureerde stappen voor onverwachte effecten analyse mogelijk ten gevolge van uitvoering van het implementatieplan.

Afsluiting: Bespreking eindrapportage en evaluatie

 • Bespreking en vervolmaking eindrapportage
 • Rapportage van waarnemingen, beoordeling van strategische prioriteiten en opzetten van realisatieplannen voor geprioriteerde ketens van samenhang gericht op bereiken van een betere balans op meervoudige waarden

Het ontwikkeling- en adviestraject bestaat uit de volgende stappen:

De OK! methode bestaat uit logische stappen die een managementteam en haar staf kan doorlopen om tot een krachtige, gedragen meervoudige waarde-strategie te komen. Tijdens de uitvoering van die stappen is er aandacht voor een diversiteit aan perspectieven die de teamleden en de procesbegeleiders inbrengen. De methode ‘faciliteert de dynamiek’ die er altijd is, waardoor de dialoog op het scherpst van de snede gevoerd kan worden. Juist daardoor ontstaat verbinding in het team en breed draagvlak voor vraagstukken die met alle aandacht opgepakt moeten worden. 

A. Intake en introductie

 • Wat: Tijdens het intakegesprek worden de aanleiding, de doelstellingen, het OK! traject geschetst en de deelnemers, planning en locatie bepaald.
 • Waartoe: Vaststelling van de doelstellingen, opstelling van de planning van de uitvoeringsdagen en vaststelling van het deelnemend team deelnemers en het verkennen en inrichten van de OK! webapplicatie voor de deelnemers. Deelnemers weten na de introductie welk traject doorlopen gaat worden en wat daarin van hen verwacht wordt.
 • Hoe: Na het intakegesprek wordt een introductiebijeenkomst georganiseerd voor en met alle deelnemers ter toelichting van doel, werkwijze, planning, verwachtingen en werking van de OK! webapplicatie.

B. 1e Uitvoeringsfase:

 • Wat: In 5 dialoogsessies bespreken van de individuele resultaten en komen tot een door allen geaccepteerd initieel oordeel over de meervoudige waarde-balans als ook het zodanig aanbrengen van samenhang in de waarnemingen dat een prioritering ontstaat in vraagstukken, waarmee uw organisatie de meervoudige waarde-balans kan beïnvloeden.
 • Waartoe: Het ontwikkelen van een strategische toekomstbestendige koers door holistisch waarnemen, het opstellen van Ketens van Samenhang en het prioriteren van de vraagstukken die uit deze ketens van samenhang afgeleid kunnen worden.
 • Hoe: De geselecteerde deelnemers krijgen:
  – Toegang tot webapplicatie
  – Beantwoorden individueel voorafgaand aan de dialoogsessies de omgevingsvragenlijsten en de interne organisatie vragenlijsten en geven invulling aan van tevoren toegestuurde testen
  – Doorlopen in 5 dagdelen onder begeleiding van twee gelicenseerde OK! adviseurs de dialoog over de ingevulde vragenlijsten met als resultaat een gemeenschappelijk oordeel over de meervoudige waarde-balans en geprioriteerde vraagstukken waarmee deze balans beïnvloed kan worden.

C. Tussenrapportage

 • Wat: Rapport over de uitkomsten van de omgeving en interne organisatie analyse leidend tot vaststelling van de ketens van samenhang, prioriteitstelling en mogelijke aanpakken voor de vraagstukken
 • Waartoe: Vastlegging van strategische koers naar toekomstbestendige organisatie in balans op meervoudige waarden.
 • Hoe:
  – Vastlegging gemeenschappelijk geaccepteerde uitkomsten aan scores op de verschillende waarde-soorten van de organisatie naar de omgeving nu en naar de toekomst
  – Vastlegging gemeenschappelijk geaccepteerde uitkomsten aan scores op de verschillende waarde-soorten van de interne organisatie nu en naar de toekomst
  – Opgestelde Ketens van Samenhang in de vastgestelde prioriteitstelling en de mogelijke aanpakken voor de deelvraagstukken.

D. 2e Uitvoeringsfase

 • Wat: Methoden (denk-methodische stappen) voor de aanpak van de afgebakende vraagstukken.
 • Waartoe: Inzicht en vaardigheid ontwikkelen voor het volgen van logisch gestructureerde denkstappen, teneinde de afgebakende, geïdentificeerde vraagstukken op een adequate wijze oorzaakgericht, besluitvormingsgericht en/of implementatiegericht aan te pakken.
 • Hoe:
  – Op methodische wijze oorzaakgericht onderzoek uitvoeren op basis van een geprioriteerd vraagstuk of een deel van het vraagstuk
  – Op methodisch wijze besluitvormingsgericht onderzoek uitvoeren op basis van een geprioriteerd vraagstuk of een deel van dit vraagstuk, bijvoorbeeld één van de waarnemingen
  – Op methodische wijze een implementatie opzetten en de beheersing ervan organiseren op basis van een geprioriteerd vraagstuk of een deel van dat vraagstuk, zodanig dat concreet met de implementatie kan worden gestart.

E. Opstelling en bespreken eindrapportage en evalueren van het proces

 • Wat: Bespreken strategisch businessplan en implementatieplan en doel- en procesevaluatie van bovenstaande.
 • Waartoe: Toetsen van borging van de inhoudelijk resultaten en continuïteit van de managementteam denkmethoden.
 • Hoe:
  – Bespreking van eindrapportage: strategische koers en vastgelegde implementatie-/ projectplan om dat te kunnen realiseren.
  – Op OK! denkmethodische wijze evaluatie uitvoeren op plan-, proces en productevaluatie