Training – Strategieontwikkeling met de OK! methode

Organiseren volgens het meervoudige waarde denken, bouwen aan toekomstbestendige organisaties! 

Een nieuwe tijd.  We leven in een tijd die vraagt om fundamentele vernieuwing. Dat merken we dagelijks. Het tempo en de schaal van de huidige veranderingen zijn ongekend. Bestuurders, leiders, managers en beleidsmakers worden geconfronteerd met vraagstukken die ze niet meer op de gangbare manieren opgelost krijgen; op allerlei gebieden en niveaus. 

Veel mensen geven vorm aan de transitie van onze samenleving of zijn druk doende hun organisaties opnieuw uit te vinden. Veelal gedreven door een ongemakkelijk gevoel in hun onderbuik dat er fundamenteel iets onjuist is in hoe we onze samenleving en organisaties hebben ingericht. Een besef dat de gemeten financieel economische groei niet zaligmakend is. Niet gemeten bijeffecten op andere waarde-gebieden, moeten mee gaan tellen in de afwegingen, vooral als deze worden afgewenteld op de samenleving als geheel. Meer werk leidt niet vanzelfsprekend tot meer werking. Meer strijd leidt niet tot meer vrede. Er is ‘iets’ nodig om tot een duurzame meervoudige waarde-balans te komen. Wat dan en hoe dan? In ieder geval – hierin zijn wij normatief – door een scherp oog te ontwikkelen voor de integrale keteneffecten van het ondernemen op de zes waarde-soorten van het IIRC model, zowel vanuit extern perspectief als ook intern perspectief (zie bijlage 1: overzicht waarde-soorten). 

We hebben een keuze. Proberen we het oude in stand te houden en worden we ingehaald door de nieuwe realiteit. Omarmen we verandering en kiezen we voor nieuwe wegen? Als we blijven doen wat we deden, krijgen we immers meer van wat we hebben; of minder van alles wat beperkt beschikbaar is. Op allerlei plekken in onze samenleving wordt gepionierd om tot nieuwe oplossingen te komen. Veel ondernemingen worden uitgedaagd om zich sneller dan ooit opnieuw uit te vinden. Welke omslag is nu al waar te nemen? Wat wordt  mogelijk? Hoe ontstaat een duurzame meervoudige waarde-balans? En hoe komen we daar? 

Het meervoudige waarde denken onderzoekt en ontdekt de organiseerprincipes van een nieuw tijdperk. Hoe houden we als organisatie en als mens in en rondom de organisatie voeling met talrijke veranderingen die op ons afkomen. Hoe vinden we een toekomstbestendige koers? Hoe creëren we duurzame manieren van samenwerken die onze organisaties en daarmee de samenleving naar een nieuw niveau tillen? Hoe zien zelforganiserende mensen, teams, organisaties en samenlevingen, al dan niet winst-gedreven, er dan uit? Daar gaat meervoudige waarde-creatie over. 

Voor wie?

 • Managementteamlid, directielid MKB-onderneming 
 • Programma- en portfoliomanagers op strategisch niveau
 • Leiding van de afdelingen strategieontwikkeling en strategieontwikkeling 

Kennis en vaardigheid

 • Realisatie van een meervoudige waarde-strategie 
 • Opzetten van een projecten portfolio gericht op het realiseren van een evenwichtige meervoudige waarde balans 
 • Leren toepassen van de managementinstrumenten die de OK! methode hanteert om te komen tot een meervoudige waarde-strategie. 

Opbouw in dagdeling

Dagdeel 1: Perspectieven op het ontstaan van de wereld van nu

 • Een korte geschiedenis van de mensheid
 • Industriële revolutie
 • Politieke stromingen
 • Disbalans: waar staat de aarde nu?
 • Meervoudige waarde balans: positieve trends uit oude systemen
 • Wat betekent dat voor de transformatie? 

Dagdeel 2: Verbinding aangaan in netwerken van mensen

 • De tijd waarin we leven: beweeglijke markten, onzekere uitkomsten, complexe omgevingen.
 • Focus op meervoudige waarde: een toekomstbestendig doelperspectief
 • Perspectief op organisatieontwikkeling: netwerken van verbonden mensen in een holistische omgeving
 • Het hart van organiseren: creëren van meervoudige waarde
 • Waarde-creërende netwerken opbouwen: hoe doe je dat?
 • Samen bouwen aan evenwichtige ecosystemen: hoe doe je dat?

Dagdeel 3: Persoonlijk leiderschap

 • Vermogens van mensen: professionaliseren, verbinden, organiseren, veranderen, waarde creëren
 • Persoonlijk leiderschap: reflectie op je eigen missie en handelen in complexe omgevingen
 • Meenemen van anderen: het persoonlijk gesprek leren voeren
 • Meenemen van anderen: in en voor het team leren staan

Dagdeel 4: Strategie en ontwikkelingsmethoden

 • Een vergelijking van methoden en de daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten. Het belang van methodisch denken en samenwerken ontdekken. 

Dagdeel 5: De meervoudige waarde-balans vanuit extern perspectief

 • Het externe perspectief: een waarde-balans en waarnemingen die daaraan ten grondslag liggen 
 • Samenhangend ontwikkelen van de meervoudige waarde-balans vanuit extern perspectief: hoe doe je dat? 
 • Kwalitatief versus kwantitatief 
 • Samen gedeelde waarnemingen over de omgeving ontwikkelen en vastleggen: dialogiserend de effecten van ondernemend handelen op/uit de omgeving in beeld kringen 
 • Initiële beoordelingen en hun partieel effect op de meervoudige waarde-balans 
 • De meervoudige waarde-balans en de ontwikkeling van externe indicatoren waarop gestuurd kan worden 

Dagdeel 6: De meervoudige waarde-balans vanuit intern perspectief

 • Het interne perspectief: een waarde-balans en waarnemingen die daaraan ten grondslag liggen 
 • Samenhangend ontwikkelen van de meervoudige waarde-balans vanuit intern perspectief: hoe doe je dat? 
 • Samen gedeelde waarnemingen over de interne organisatie ontwikkelen en vastleggen: dialogiserend de effecten van ondernemend handelen op/in de interne organisatie in beeld kringen 
 • Initiële beoordelingen en hun partieel effect op de meervoudige waarde-balans leren beoordelen 
 • De meervoudige waarde-balans en de ontwikkeling van interne indicatoren waarop gestuurd kan worden 

Dagdeel 7: De meervoudige waarde-balans vanuit intern perspectief, onderdeel: netwerken van mensen: de verbindingsnetwerken tussen omgeving en de interne organisatie in beeld krijgen

 • Het interne perspectief: een waarde-balans en waarnemingen die daaraan ten grondslag liggen 
 • Samenhangend ontwikkelen van de meervoudige waarde-balans vanuit intern perspectief, het aspect ‘vermogens van mensen’: hoe doe je dat? 
 • Samen gedeelde waarnemingen over de vermogens van netwerken van mensen ontwikkelen en vastleggen: dialogiserend de effecten van ondernemend handelen op/in de netwerken van mensen in beeld kringen 
 • Initiële beoordelingen en hun partieel effect op de meervoudige waarde-balans leren beoordelen 
 • De meervoudige waarde-balans en de ontwikkeling van interne indicatoren waarop gestuurd kan worden om te komen tot een samenhangende set aan vermogens die netwerken van mensen effectiever maken en meer gericht op de realisatie van een evenwichtige meervoudige waardebalans. 

Dagdeel 8: Ketens van samenhang

 • De strategie van een organisatie bepalen: hoe doe je dat? 
 • Het geheel van de waarnemingen beschouwen: de omgeving kennen; de interne organisatie kennen; vermogens van netwerken van mensen kennen 
 • Ordening aanbrengen in het geheel van waarnemingen: ketens van samenhang 
 • De materialiteitsmatrix: invloed van ketens van samenhang op de meervoudige waarde balans 
 • Prioritering van de vraagstukken 

Dagdeel 9: Oorzaakgericht onderzoek en mensen: de verbindingsnetwerken tussen omgeving en de interne organisatie in beeld krijgen

 • De aanpak van oorzaak gericht onderzoek: 7 kernvragen 
 • Complexe vraagstukken: complexiteiten aan oorzaken in kaart brengen en doorbreken 
 • De relatie tussen waarnemen en oorzaakgericht onderzoek 
 • Oorzaakgericht samenwerken in crisissituaties 

Dagdeel 10: Besluitvormingsgericht onderzoek

 • De aanpak van gestructureerde besluitvorming: 7 kernstappen 
 • De vakantie: waar gaan we dit jaar naar toe? 
 • Gestructureerde besluitvorming op basis van criteria voor meervoudige waarde 
 • Complexe beslissingsvraagstukken: gelaagdheid aanbrengen in te nemen beslissingen 
 • De relatie tussen waarnemen en gestructureerde besluitvorming 
 • De uiteindelijke beslissing nemen: hoe creëer je draagvlak? 

Dagdeel 11: Implementaties opzetten en beheerst uitvoeren

 • De aanpak van implementaties opzetten 
 • De aanpak van implementaties beheerst uitvoeren Risicomanagement: positionering in de OK! methode 
 • Een ‘eenvoudig’ voorbeeld: van initiatief tot en met opgeleverd huis 
 • De relatie tussen waarnemen en het opzetten en uitvoeren van implementaties 
 • De relatie tussen besluitvorming en het opzetten en uitvoeren van implementaties 
 • Het opzetten van een zorgvuldig uitgelijnd strategisch projecten portfolio 

Dagdeel 12: Presenteren en evalueren

 • Presentatie van de werkstukken aan de deelnemersgroep en opdrachtgevers uit de bedrijven 
 • Productgericht evalueren: de gerealiseerde effecten van uitgevoerde implementaties bespreken 
 • Plangericht evalueren: de beoordeling en verbetering van de gevolgde aanpak voor het waarnemen, beoordelen, onderzoeken, beïnvloeden en evalueren bespreken 
 • Procesgericht evalueren: de beoordeling en verbetering van de wijze waarop belanghebbenden vorm en inhoud hebben gegeven aan samen zien en samen veranderen bespreken 
 • Leren van elkaars ervaringen rondom strategisch analyseren en focus op meervoudige waarde creatie 

Inhoud

 • Het leren kennen van de ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten achter meervoudige waarde-creatie Het ontwikkelen van verbindend en persoonlijk leiderschap met een focus die gericht is op de ontwikkeling van meervoudige waarde-creatie  
 • Het strategisch analyseren van een organisatie op de meervoudige waarde-creatie aan de omgeving: een vergelijking van methoden  
 • Gestructureerde denkmethode voor het ontwikkelen van een toekomstbestendig strategisch businessplan dat door belanghebbenden geaccepteerd wordt: 
  • Dialogiserend waarnemen van de invloed van de omgeving op organisaties 
  • Dialogiserend waarnemen van de interne organisatorische organisatie-aandachtsgebieden 
  • Dialogiserend waarnemen van de vermogens van netwerken van mensen 
  • Dialogiserend de uit het waarnemen voortgekomen meervoudige waarde-balans interpreteren en het afbakenen en prioriteren van richting bepalende vraagstukken: ketens van samenhang ontdekken en prioriteren 
 • Gestructureerde denkmethode om oorzaken van ongewenste organisatie resultaten te onderzoeken
 • Gestructureerde denkmethode voor het nemen van besluiten die door externe en interne belanghebbenden geaccepteerd worden en gericht zijn op het realiseren van balans in de meervoudige waarde creatie 
 • Gestructureerde implementatiemethode om gewenste organisatieresultaten op meervoudige waarden te halen 
 • Gestructureerde methode voor het evalueren van de effecten van geïmplementeerde projecten, de opzet van de plannen en het gezamenlijk doorlopen proces. 
 • Vanuit je persoonlijk leiderschap – met een serendiep oog voor het verleden, het nu en de toekomst – strategische meervoudige waarde-analyses, afgebakende vraagstukken, gevonden oorzaken, genomen besluiten en opzet implementatieplannen presenteren