Missie en Visie

Kern van de strategie

OK! Methode is waar je moet zijn voor het vergroten van je denkkracht t.b.v. toekomstbestendigheid van de organisatie.
We doen dat door versterking van het individuele en gezamenlijke vermogen tot waarnemen, voeren van dialoog en door methodische ondersteuning van denkkracht richting meervoudig waarde-creatie door organisaties zodat zij nu en naar de toekomst zowel door interne als externe belanghebbenden als OK! worden ervaren
Bijdrage aan betere welvaart en welzijn voor mensen en arbeidsorganisaties.
Aanreiken van een methode voor het holistisch/integraal waarnemen, beoordelen, onderzoeken, implementeren en evalueren van Organisatievraagstukken, teneinde te komen tot waarde die door mensen, netwerken, organisatie en de samenleving als OK! ervaren wordt.
Waardecreatie die voor alle belanghebbenden OK! is.
Gefundeerd op initiële kennis en inzichten die getuigen van een diepe wil om de aarde duurzaam op te bouwen, voorbij de negatieve systeemeffecten van enkelvoudig waarde-denken
OK Methode Stap 1 - Waarnemen

Geschiedenis van de OK! methode

Oprichters van OK! zijn Roel Riepma en Rob Westerdijk. Samen met Teun van Aken hebben we de OK! methode ontwikkeld. De drie auteurs brachten ieder persoonlijke drijfveren in die leiden tot de OK methode dat geboekstaafd is in ‘Het OK-model’. Het is een integraal bedrijfskundige en methodische route die de ervaring van de drie auteurs verenigt:

  • Teun van Aken als importeur van de denkmethoden van Kepner-Tregoe, auteur van onder andere het proefschrift ‘de weg naar projectsucces’ en warm pleitbezorger van Rijnlands organiseren;
  • Roel Riepma als trainer, adviseur en auteur van boeken over de competentie-ontwikkeling van project-, programma- en portfoliomanagers en deze rollen altijd beschouwt vanuit het lerend samenwerken aan de ontwikkeling/operationalisering van de strategie van organisaties;
  • Rob Westerdijk als docent en adviseur op de terreinen systeemdenken, toepassing van de denkmethoden van Kepner-Tregoe bij strategie- en organisatieontwikkeling en het op het scherpst van de snede ontwikkelen van mooie business cases die tegelijkertijd leiden tot evenwicht in de meervoudige waarde balans.
OK Methode Stap 5 - Implementatie Opzetten

Om de methode maximaal in te kunnen zetten en te verbreden, zijn in 2019 tot en met 2021 OK! adviseurs opgeleid en OK! partners gevonden. In 2020 en 2021 werkten we aan de ontwikkeling van het OK! platform. Via deze website delen we beschikbare kennis en ervaringen van onze Klanten, OK-partners en OK adviseurs.

Het OK! denken – denken in termen van meervoudige waarde ontwikkeling – is gebaseerd op verschillende uitgangspunten. Zo ondersteunen we het managementproces met goed doordachte denkmethoden. Deze denkmethode hebben we aangevuld met organisatie-kundige inhoud. Door het stellen van vragen aan het managementteam ontstaat inzicht in de omgeving en de wijze waarop de organisatie daarop reageert. Vervolgens doen antwoorden recht aan alle belanghebbenden, zodat de organisatie naar de toekomst in alle opzichten waardevol is voor haar omgeving. Tot slot sluiten we aan op het Europees internationaal kader aangaande het rapporteren over financiële en vooral niet-financiële waarden.

De historie op een rij

Al vanaf 1980 werd de grondslag gelegd voor de OK! methode. Wij zagen toen al dat de economische koers bij bedrijven steeds minder milieuvriendelijk werd. Vanaf 1990 heeft Rob jaren toegewijd aan de ontwikkeling van de OK! methode.

  • 2018: De methode wordt in boekvorm ‘Het OK! model’ gepubliceerd
  • 2019: Managementboek ‘Toekomstbestendig ondernemen’ gepubliceerd
  • 2019: Eerste webapplicatie voor Waarnemen en Beoordelen
  • 2019: Formats voor Oorzaak vinding, Besluitvorming en Implementatieaanpakken
  • 2019: Eerste groep OK! licentiehouders opgeleid
  • 2020: Het OK! platform voor licentiehouders beschikbaar
  • 2021: Het OK! platform voor licentiehouders en klanten beschikbaar
OK Methode Stap 3 - Oorzaakanalyse
OOK Methode Stap 6 - Implementaties Uitvoeren Beheersen

Ontwikkelingen

Nog scherper dan we nu al doen, gaan we in de tweede editie van de OK webapplicatie – versie 2022, powered by Thinkwise – voorsorteren op de omgevingseis die in 2023 gesteld wordt aan ‘integrated reporting’.

Door als voltallig team geïntegreerd en samenhangende te kijken naar de effecten van uw organisatie op alle factoren en rondom aandachtsgebieden binnen uw organisatie en de wijze waarop u de vermogens van netwerken van mensen richt op het leveren van positieve effect-bijdragen aan deze aspecten, leert uw organisatie ‘integrated planning’ toe te passen. Daardoor kan ze moeiteloos het geïntegreerde verantwoordingsrapport samenstellen en zichtbaar maken hoe ze concreet bijdraagt aan de brede welvaart van de maatschappij en de gezondheid van de eigen organisatie.

Is uw onderneming toekomstbestendig?