OK! besluitvormingsanalyse

Dit OK! instrument levert een methodisch aanpak op voor het gestructureerd en gezamenlijk nemen van beslissingen. Te nemen besluiten worden afgewogen tegen meervoudige waarde-criteria. Ook wordt een risicoanalyse op ongewenste effecten in de balans van meervoudige waarden meegenomen.

Beslissingsvraagstukken zoals het toekomstig business- en verdienmodel, leverancierskeuzen, strategische keuzen voor product-marktcombinaties, maar ook keuzen voor aantrekken van personeel en locatiekeuzen, zijn uitstekende onderwerpen om met deze methodische aanpak het besluitvormingsproces professioneel te doorlopen. Met behulp van het handzame format en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

De OK! besluitvormingsanalyse bestaat uit zeven stappen:

  1. Wat is het beslisdoel? Bijvoorbeeld: Welke leverancier? Welk softwarepakket?
  2. Welke criteria zijn er met betrekking tot het beslisdoel? Dit is een creatieve stap, waarin de beslissers criteria formuleren, die gehanteerd kunnen worden bij het maken van de keus
  3. Verdeel de criteria naar eisen en wensen + wegingsfactor. In deze stap voeren de beslissers een dialoog over de zwaarte die de criteria moeten krijgen. Ze onderhandelen niet over de alternatieve oplossingen, maar over de criteria waaraan de oplossing moet voldoen. Tijdens deze stap komen de verschillende belangen scherp op tafel.
  4. Bedenk alternatieven. Ook dit is een creatieve stap. Vaak zijn in stap 1 tot en met 3 al diverse oplossingen voorbij gekomen. Dat kan! Ze worden geparkeerd op de flap-over met alternatieven.
  5. Beoordeel de alternatieven. Nu richt het gesprek zich op het beoordelen van de alternatieven op basis van de criteria. Alternatieven met de hoogste scores blijven over.
  6. Bepaal de risico’s. van de overgebleven alternatieven worden de risico’s bepaalt, waardoor een alternatief als nog af kan vallen.
  7. Maak de keus. Expliciet en gezamenlijk onderstrepen de beslissers de keus en het belang van die keus voor de ontwikkeling van de meervoudige waarde balans.

“Een krachtig instrument om samen tot besluiten te komen. Ik zie nu hoe belangrijk criteria zijn en hoe deze een goede focus creëren op meervoudige waarde!” Eric Sülter

Besluitvormingsanalyse

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.

AWI
Alg. Directeur, AWI

Interesse in een gedegen besluitvormingsanalyse?